Movie Index


National Anthem - Tribute To Women In Police Force - Jai Gangaajal (2016)
PJP-Play
National Anthem - Tribute To Women In Police Force Song Lyrics
Song Duration: 01:36
Jana-gan-mana-adhinayaka jay hai
Bharata-bhagya-vidhata
Punjab-sindh-gujarata-maratha
Dravida-utkala-banga
Vindhya-himachala-yamuna-ganga
Uchchhala-jaladhitaranga
Tava subha name jage
Tava subha ashisa mage
Gahe tava jay gatha
Jana-gana-mangala dayaka
Jay hai..
Bharata-bhagya-vidhata
Jay hai
Jay hai
Jay hai
Jay, jay, jay, jay hai..

National Anthem - Tribute To Women In Police Force video song

Other Songs Lyrics from Jai Gangaajal (2016)


DMCA   |   Privacy Policy