Movie Index


Vidyapati (1937)
Vidyapati (1937)
Pahadi Sanyal, Durgadas Bannerjee, Chhaya Devi, Kanan Devi, Krishna Chandra Dey, Leela Desai, Prithviraj Kapoor, Amar Mullick, K.N. Singh, Devbala, Nemo, Ahi Sanyal, Kidar Nath Sharma
Debki Bose
DMCA   |   Privacy Policy